Уверења и таксе

  • Жиро рачун - 840-29594845-81
  • Сврха дознаке - Републичка судска такса
  • Позив на број - 97  21058 
  • Прималац - Виши суд у Лесковцу
  • Износ - по Закону о судским таксама