Писарница

terazije

П Р И Ј Е М   П О Ш Т Е   И   П И С А Р Н И Ц А

Сва писмена   примају се на одређеном месту у пријемној канцеларији. Писмена се не могу примати ван судске зграде односно места одређеног за пријем писмена ван седишта суда. Писмена се примају у редовно радно време суда и предају лицу које је одређено за пријем писмена. Суд је дужан да прими и ван редовног радног времена, као и у дане када не ради, само писмена у вези са предметима по којима је обавезан да поступа. Писмена се предају лицу које је за то одређено одлуком Председника. Запослени који у суду прима писмена непосредно од странке не сме одбити пријем писмена.Ако писмено садржи неке формалне недостатке (примера ради, није потписано, нема прилога наведених у тексту, нема адресе странке и сл.), запослени може указати подносиоцу на њих и упутити га како да их отклони.   Поднесци који су упућени на одређени предмет и који ће предмету бити придружени (пуномоћја, разни захтеви странака, прилози који могу бити докази у току поступка...), странке треба да означе пословним бројем предмета. На овај начин се повећава ефикасност и приспела пошта се лакше разврстава по одељењима и даље, по судским већима.

Ако суд није надлежан за рад по писмену, запослени може на то упозорити подносиоца и упутити га надлежном органу. Ако подносилац и поред тога захтева да се писмено прими, запослени ће га примити, а на писмено ставити забелешку о упозорењу. Запослени је дужан да у забелешци о пријему писмена назначи место и време пријема ( дан, час и минут), назив суда, начин пријема (непосредно – поштом, обично – препоручено), број примерака са прилозима, датум предаје препоручене пошиљке пошти, примљено са или без таксе, налог за плаћење таксе, примљене вредности и сл. Запослени одређен за пријем потврдиће пријем писмена стављањем отиска скраћене забелешке о пријему писмена која садржи: назив суда, место и време пријема. Забелешка се ставља на копију писмена која остаје подносиоцу, а ако такса није плаћена, уручиће странци и опомену за плаћање таксе. Опомена за плаћање таксе може се ставити и штамбиљем.

Уколико је писмено послато суду преко поште суд је дужан да на примљено писмено стави забелешку о пријему писмена и уз писмено задржи поштанску коверту, односно омот ако је достављено на други начин.

Пријемна канцеларија такодје обавља и послове отправљања судске поште (експедицију). Отправљају се позиви странкама, судске одлуке и други судски акти, а у пријемну канцеларију се враћају доставнице и повратнице, као докази о пријему судских аката.

Судска писмена се, поред достављања путем ПТТ службе, странкама достављају и путем судског достављача. Због свих ових послова, који су изузетно значајни јер утичу на ефикасност, ажурност и квалитет рада суда, служба пријема и експедиције је организована у саставу писрнице.

За пријем и експедицију поште, као и за архиву, задужен је Станковић Бојан, контакт телефон: 016/250-313.

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници. Ако је то целисходније, поједини послови осим послова у вези са пријавом, писањем и вођењем уписника и евиденције, обављају се у већима. Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице.

Пријемна канцеларија и писарница Вишег суда у Лесковцу налази се у приземљу зграде суда.

Пријемна канцеларија и писарница Вишег суда у Лесковцу ради са странкама сваким радним даном од 7.30 до 15.30 часова. Разгледање списа врши се сваким радним даном код управитеља писарнице а који уједно и врши странака у временском интервалу од 09,00 до 15,00 сати.

Разгледање списа предмета, фотокопирање и преписивање списа предмета код којих је поступак у току, могуће је сваког радног дана у напред означеном временском интервалу, осим три дана пре заказаног рочишта, уколико би се тиме ометала припрема судјења.

Управитељ судске писарнице је Бранислав Вукићевић, контакт телефон: 016/250-313.

Референти судске писарнице су Стојановић Мирјана, Стојановић Снежана, Стојановић Драган и Савић Марина,  контакт телефон: 016/250-313.