Јавне набавке

На основу  члана 39., члана 55. става 1 тачке 2. и члана 60. става 1. тачке 2. Закона о јавним набавкама ( ''Сл. гласник РС'' , бр. 124/12), Виши суд у Лесковцу објављује следећи позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара - електричне енергије за потребе Вишег суда у Лесковцу.

Потребну документацију можете преузети на следећим линковима:

- Конкурсна документација

- Позив за подношење понуда

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Назив наручиоца: Виши суд у Лесковцу

Адреса наручиоца: Ул.Пана Ђукића бр.13, 16000 Лесковац

Интернет страница наручиоца:http://portal.ujn.gov.rs

Врста наручиоца: правосудни орган

Врста предмета: набавка добара – електричне енергије

Уговорена вредност: 316.525,11 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 1.

Понуђена цена:

- Најнижа: 316.525,11 динара без ПДВ-а.

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.02.2014. године.

 

Основни подаци о добављачу:

ЕПС СнабдевањеДОО, 11100 Београд, Теразије 27/IV

Датум закључења уговора: 03.03.2014. године.